Návod na montáž trubkového lešení

K námi dodávanému lešení vždy dostanete "Návod na montáž a používání trubkového lešení". S ohledem na časté dotazy zákazníků jak postavit trubkové lešení, jsme zkrácenou verzi manuálu připravili i na náš web.

Základní požadavky pro montáž a demontáž trubkového lešení

Všechny součásti lešení musí být před montáží důkladně prohlédnuty (určitě doporujeme lešení kupovat pouze u renomovaných firem). Lešení musí být montované i demontovaná postupně po jednotlivých patrech. Při montáži a demontáži lze pracovat pouze z montážních podlah. Jestliže je nutno při některém pracovním úkonu vystoupit na jednotlivý prvek lešení, musí být pracovníci osobně zajištěni. Při montáži a demontáži musejí pracovníci používat ochrannou přilbu.

Při montáži a demontáži lešení se nesmí shromažďovat materiál na podlahách lešení v takovém množství, jehož hmotnost by přesahovala nosnost podlahy. Každá část konstrukce osazená na místo určení musí být ihned připevněna. Současně s postupem montáže hlavních nosných prvků se musí zajišťovat i prostorová tuhost a stabilita konstrukce (úhlopříčné ztužení, kotvení) a provádět montáž podlážek a částí pomocných (zábradlí, výstupy).

Demontáž trubkového lešení se smí provádět pouze postupně po jednotlivých patrech, a to opačným postupem než byla prováděna montáž. Postup demontáže musí být volen tak, aby v žádné její fázi nebyla ohrožena stabilita nebo tuhost zbytku demontované konstrukce. Demontované součásti se opatrně spouštějí tak, aby se nepoškodily. Jejich shazování je zakázáno.

Postup montáže řadového lešení

Postup montáže řadového trubkového lešení

Na urovnaný popř. zpevněný a odvodněný terén se pokládají podložky (prkna, fošny...). Při zakládání na rovině, popř. při malém sklonu podkladu se kladou zpravidla rovnoběžně s podélnou osou lešení, při větším sklonu ve směru příčném.

Na předem rozmístěné podložky se uloží nánožky ve vzájemné podélné a příčné vzdálenosti, která odpovídá délce pole a šířce lešení (obr.a). Rozměry odměřujeme nejjednodušeji odměrnými latěmi.

Na nánožky se staví svislé lešenářské trubky tvořící nosné sloupky konstrukce. V podélném i příčném směru se při zakládání střídají trubky délky 6 a 4 m, aby jejich nastavení nebylo ve stejném patře. Při montáži drží jeden či dva pracovníci dvojici sloupků, kterou další pracovníci propojí příčníky. Stabilita takto vzniklého rámu se zajistí vzpěrou (obr.b). Na vedlejší nánožky postavíme další dvojici sloupků, propojíme příčníky a stabilitu opět zajistíme vzpěrou (obr.c). Spojením podélníky s první dvojicí nad nánožkami a v úrovni prvního patra vytvoříme vodorovné ztužující rámy v těchto úrovních (obr.d). Olovnicí zkontrolujeme svislost sloupků a vodováhou vodorovnost příčníků a podélníků.

U paty krajního sloupku připevníme k příčníku lešeňovou trubku podélného úhlopříčného ztužení a postupně ji připevníme ke každému příčníku, který křižuje (obr.e). Potom odstraníme provizorní vzpěry a pokračujeme montáží přízemní části lešení (obr.f). Po dokončení montáže nosné konstrukce ukládáme podlahy prvního patra. V poli, kde bude výstup, upevníme žebřík. Pod úrovní 4,0 m (popř. 4,2 m) lešení kotvíme. Před pokračováním montáže dalších pater (vyžadují-li to okolnosti) zhotovíme po celé délce konstrukce a v jejích čelech záchytnou stříšku. Nosné trubky záchytné stříšky se zpravidla upevňují mezi podélník na vnitřní straně vnějšího sloupku a další přídavný podélník upevněný na převislých koncích příčníků.

Výše uvedný text je jen úryvek z kompletního Návodu pro montáž a používání trubkového lešení, který od nás dostanete ZDARMA ke každé zakoupené sadě lešení. Návod vychází platných norem pro trubkové lešení a to konkrétně:

  • ČSN 73 8101 „LEŠENÍ. Společná ustanovení“
  • ČSN 73 8107 „Trubková lešení“
  • ČSN EN 12811-1 (73 8123): „Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh“
  • ČSN EN 12811-2 (73 8123): „Dočasné stavební konstrukce –Část 2: Informace o materiálech“
  • ČSN EN 12811-3 (73 8123): „Dočasné stavební konstrukce – Část 3: Zatěžovací zkoušky“
  • ČSN EN 12812 (73 8108): „Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh“
  • ČSN 73 8102 „Pojízdná a volně stojící lešení“