Jak neudělat chybu při nákupu lešení?

Často se na nás obraceji zákazníci, kteří nemohli najít žádné podrobné informace, jak má vypadat to "správné" lešení dle české legislativy. Zkusíme Vám to tedy přiblížit. 

Proč řešit jaké lešení koupit? 

Správný výběr lešení je velmi důležitý, protože ho používají pracovníci, kteří věří, že máme vše v pořádku a nehazardujeme tak s jejich zdravím a životy. A pokud budeme používat lešení, které nesplňuje všechny zákonné požadavky, tak riskujeme, že odpovědnost za všechny nehody nebo škody způsobené používáním takového lešení jde na naši hlavu. 

Při výběru lešení, a je jedno jestli trubkového či jiného, se na českém trhu setkáte s širokou nabídnou mnoha typů lešení různých výrobců. Každý by měl k lešení dodat potřebou dokumentaci, která garantuje že je lešení legislativně v pořádku pro použití v České Republice a bezpečné. Mnoho z nich Vám ale k lešení dodá různé certifikáty vystavené v různých koutech světa, různá prohlášení či návody v cizích jazycích. Jak se v tom tedy orientovat co požadovat? 

Ukážeme vám dvě možnosti, jak najít toho správného dodavatele lešení. 

 

1) Vše si důkladně nastudujte

To se lehce řekne, ale co vlastně studovat? Které zákony, nařízení vlády či normy jsou platné? Už při hledání odpovědi na tyto otázky strávíte velké množství času. Níže Vám ukážeme volnou a zjednodušenou citaci z Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. - "Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody" Zákona č. 22/1997 Sb. - "Zákon o technických požadavcích na výrobky". Zkuste si ji v rychlosti projít: 

 

Vláda nařízeními stanoví

 1. výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky");

 2. technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh

 3. které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády

 4. vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody,

Vláda upraví nařízením pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků, v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody (dále jen "postupy posuzování shody"), a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů posuzování shody. Jednotlivými postupy posuzování shody jsou zejména

 1. posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem,

 2. posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou,

 3. posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků,

 4. posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním,

 5. posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním,

 6. ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku,

 7. ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou,

 8. dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku,

 9. posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků,

 10. jiné postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující popřípadě i činnost akreditované nebo jiné osoby.

Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky: lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí

Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce, dovozce nebo distributor hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků (lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí) posouzení shody výrobku tak, že

 1.  pořizuje technickou dokumentaci

 2.  provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody a na základě technické dokumentace a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,

 3.  přijímá taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

Výrobce, dovozce nebo distributor pořizuje technickou dokumentaci, která musí umožňovat posuzování shody výrobku.

Technická dokumentace obsahuje, s přihlédnutím k charakteru výrobku:

 1. všeobecný popis výrobku,

 2. výrobní výkresy

 3. popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, návody k používání 

 4. výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému použití uváděné jako součást dokumentace musí být v českém jazyce; pokud je třeba upozornění uvést přímo na výrobcích, musí být provedena čitelně a trvanlivě,

 5. přehled technických předpisů a seznam použitých českých technických norem 

 6. výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,

 7. zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.

 

Pokud po přečtení tohoto krátkého úryvku máte víc otázek než odpovědí, tak se Vám nedivíme. A to si představte že vás teď čekalo čtení stovek stran českých a evropských norem, bezpečnostních předpisů, zákonů a vládních nařízení. 

 

2) Tři nezbytné věci

Abychom Vás ušetřili čas, připravili jsme pro Vás tři body, jak poznat kvalitního prodejce kvalitního lešení. Vždy vyžadujte tři níže uvedené věci a pokud Vám je dodavatel k lešení doloží, máte téměř jistotu, že bude vše v pořádku. 

1. Návod k lešení 

Možná Vám to přijde jako úplná samozřejmost, ale moho prodejců k lešení dodává jednu A4 s bezpečnostním upozorněním a to kolikrát v cízím jazyce. Tak rozhodně ne! Bez návodu totiž nevíte jak máte správně lešení bezpečně používat. Další věcí co by v návodu nemělo chybět jsou typové sestavy. Jsou to nejčastější případy, jak můžete dané lešení navrhovat. Pro tyto připady nechal už výrobce udělat statické výpočty a vy se tím tedy nemusíte zabývat a lešení můžete rovnou stavět (nemluvě o tom že statické výpočty k lešení se hůře shání a nejsou zadarmo). Čím více takových typových sestav v návodu bude, tím lépe pro Vás.

2. Prohlášení o shodě

Protože dle Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. lešení patří mezi stanovené výrobky, u kterých je nutné posouzení shody. Je to prohlášení dodavatele lešení, že je ve shodě s platnými předpisy. Teoreticky by vám takové prohlášení mělo stačit. Protože je to ale jen papír, který si v podstatě může napsat každý, doporučím věnovat pozornost ještě třetímu bodu.

3. Certifikát k lešení

Každý solidní prodejce Vám k lešení dodá také certifikát k lešení. U nás je jedinou oprávněnou organizací pro certifikaci lešení Výzkumný bezpečností ústav Praha (dále VÚBP). Pokud má lešení platný certifikát této organizace, je to garancí, že lešení splňuje všechny aktuální požadavky na lešení dle legislativy. A nejedná se jen o nějakou teoretickou kontrolu. Lešení prochází také fyzickými zkouškami, kde se ověřují jeho skutečné parametry. I když tento certifikát není zcela nezbytný, tak dodavatel, který dodává lešení zcela dle předpisů si ho i pro svou vlastní kontrolu nechá vystavit. Pokud k lešení takový certifikát neexistuje, je pro to většinou nějaký důvod.